Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 2/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 2 / Roč. IX / Strana 16

Sildenafil citrát – čtyři roky vléčbě poruch erekce

Erektilní dysfunkcí (ED) trpí údajně více než polovina mužské populace ve věku 35-65 let Přitom 2/3 z nich považují uspokojivý sexuální život za důležitý. Většina z nich se ale nesvěří se svým problémem lékaři, přičemž jejich vlastní informovanost o možnostech léčby je nedostatečná...

To jsou některé z výsledků výzkumného šetření „Postoje a chování českých mužů k problematice erektilní dysfunkce“, které provedla agentura Stem/Mark ve spolupráci s firmou Pfizer v březnu loňského roku, tj. dva roky po uvedení sildenafil citrátu na český trh. Z dotazníku, do něhož bylo zařazeno 3500 mužů výše uvedeného věku, lze například vyčíst i to, jak vypadá typický uživatel sildenafil citrátu: má častěji partnerku mladší o 5 a více let, má vyšší příjem a je pro něj důležitý sex…

Pravdou je, že „modrá pilulka“ už za dobu své nedlouhé existence prošla dvěma vlnami mediálního zájmu. První byla nastartována vUSA v březnu 1998, bezprostředně po jejím vstupu do klinické praxe, druhá pak s objevením se nežádoucích (zejm. kardiovaskulárních - KV) účinků, které byly hlášeny u některých nemocných. Následovalo ověřování pomocí různých metodických přístupů (kontrolované klinické studie, farmakologické a epidemiologické studie), které postupně dospěly k závěru, že bezpečnostní profil sildenafil citrátu je dobrý, a lék nemůže v tomto směru uživatele nijak poškozovat. Nejnověji byla například bezpečnost jeho užívání u pacientů s KV onemocněním potvrzena i na světovém sexuologickém kongresu v Římě.

Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc., vědecký sekretář České kardiologické společnosti, který od začátku danou problematiku sleduje, uvedl, že „v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by byl sildenafil příčinou závažných KV komplikací, včetně infarktu myokardu. Je však třeba respektovat malé, ale existující KV riziko spojené se sexuální aktivitou“ (jestliže 50-ti letý muž má roční riziko vzniku IM kolem 1%, ve spojení se sexuální aktivitou se zvyšuje na 1,01 %).

Na druhou stranu právě muži s onemocněním srdce a cév trpí erektilní dysfunkcí (ED) nejčastěji. Je celkem logické, že hypertenze, diabetes, kouření, zvýšený cholesterol a vyšší věk, přispívají nejvýrazněji k postižení cév. ED se může vyskytnout až u 8 z 10 mužů, kteří mají oběhové problémy, u 2 ze 3 mužů po prodělaném IM a více než u poloviny těch, kterým byl proveden koronární bypass. Potvrzuje to i nejznámější epidemiologická studie (Massachusetts Male Aging Study), podle níž je pravděpodobnost výskytu ED u mužů s onemocněním srdce 4 x vyšší ve srovnání s běžnou populací. Podobně například 1 ze 7 mužů léčených pro vysoký krevní tlak trpí ED. Odhaduje se také, že zhruba 25% případů ED mají na svědomí nežádoucí účinky některých léků, zejm. antihypertenziv. ED jsou rovněž časté po chirurgickém výkonu na prostatě (uvádí se až 7 z 10 pacientů) a u většiny diabetiků 1. stupně se objevují už v mladším věku (20-30 let). Těžké poruchy ztopoření (až 75%) pak bývají také následkem poškození míchy, například v důsledku úrazu páteře.

V souvislosti s trvalým nárůstem civilizačních chorob (i autonehod) bude nepochybně stoupat i počet mužů, postižených ED. To je také důvod, proč je tato problematika v odborných kruzích stále častěji diskutována. Důvodem není ani tak „tématická atraktivita“, jako spíše ona zmíněná, ne právě optimistická, prognóza.

Většina z uvedených diagnóz jev současné době pomocí sildenafilu léčitelná. Jedinou skupinu pacientů, kde není užití přípravku doporučováno, tvoří ti, pro něž není z důvodu existující KV choroby sexuální aktivita vhodná. Vyložený zákaz pak platí pro nemocné léčené nitráty (kombinace se sildenafilem může vést k výraznému poklesu krevního tlaku) ‚ užívat by ho neměli také pacienti léčení nosiči NO. I přes dobrý bezpečnostní profil léku je tedy žádoucí, aby právě z těchto důvodů posuzoval každý jednotlivý případ ED lékař.

Podle sdělení odborníků z oblasti sexuologie, urologie, kardiologie, ale i psychiatrie, je spíše chybou rezignovat a nemocného ponechat bez medikamentózní a psychické podpory (ta je důležitá zejména u psychogenně podmíněných ED, které se vyskytují převážně u mladších mužů). Jak uvádí MUDr. Karel Kočí, CSc., jeden ze zakládajících Členů Andrologické sekce ČUS, je možno pomocí této léčby dosáhnout účinného zlepšení erekce v 62-82%, v závislosti na dávce. Střední doba pro dosažení suficientní erekce je 25 minut.

Zpracováno s použitím tiskových materiálů firmy Pfizer.

-sl-