Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 9

Rinovirové infekce astmatiků

40% až 85% akutních exacerbací astmatu je spojeno s infekcemi horních dýchacích cest, z nichž asi 60% je způsobeno rinoviry. Předpokládá se, že pacienti s astmatem jsou vnímavější k rinovirové infekci než zdravé osoby. Mimoto, společným receptorem pro velkou většinu rinovirů je adhezní molekula ICAM-1, a její exprese na epitelových buňkách dolních dýchacích cest je zvýšená. Tím se zpravidla vysvětluje spojení rinovirových infekcí s exacerbacemi astmatu.

Dokud byly k dispozici jen starší metody virologické diagnostiky, jejichž citlivost byla poměrně nízká, získání informací o rozdílech ve vnímavosti zdravých osob a astmatiků k rinovirové infekci nebylo (pro velkou pravděpodobnost falešně negativních výsledků) možné. Skupina pracovníků několika britských univerzit proto celou otázku znovu ověřovala s využitím RT (reverzní transkriptáza) modifikace polymerázové řetězové reakce (RT-PCR), která zvyšuje citlivost diagnostiky asi trojnásobně.

Ve spolupráci s praktickými lékaři autoři studie našli asi tisíc pacientů s astmatem ve věku 18-50 let. Po vyloučení dřívějších i současných kuřáků vybrali 76 partnerských dvojic, v nichž jeden partner byl astmatik, druhý nikoli (snahou bylo, aby podmínky expozice nákaze byly co nejpodobnější). Všem účastníkům tříměsíční studie byly opakovaně (1x za 14 dní) prováděny výplachy nosu pro virologické vyšetření - bez ohledu na to, zda měli nebo neměli příznaky infekce. Mimoto si všichni vedli deník, do kterého zaznamenávali jednak příznaky infekce HCD nebo DCD, jednak výsledky měření vrcholové výdechové rychlosti (2x denně).

Bylo vyšetřeno celkem 753 výplachů. Rinovirus byl prokázán v 10,1% vzorků od astmatiků a v 8,5% vzorků od jejich partnerů. Rozdíl mezi oběma skupinami je zcela nevýznamný. Totéž platí pro frekvenci, dobu trvání a závažnost průběhu infekci HCD. Obě skupiny se ale významně lišily frekvencí, závažností a délkou trvání rinovirových infekcí dolních dýchacích cest - u astmatiků byly infekce DCD častější, trvaly déle a jejich průběh byl závažnější. Astmatici se tedy neliší vyšší vnímavostí k rinovirovým infekcím, ale tyto infekce u nich více než u ostatních lidí postihují dolní dýchací cesty.

Autoři se domnívají, že uspořádání jejich studie vylučuje, že by příčinou těžšího a delšího průběhu rinovirových infekcí DCD u astmatiků byla jejich vyšší nebo častější expozice nákaze. Přiklánějí se k názoru, že významným faktorem skutečně může být zvýšená exprese povrchových adhezních molekul ICAM-1 na buňkách sliznice DCD.

Statistická analýza nenašla žádnou souvislost zvýšené citlivosti DCD astmatiků k rinovirům s užíváním inhalovaných kortikosteroidů.

Zdroj: Lancet 359:831,9 March 2002