Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 12

Úkol oddálit vznik diabetu nebo mu zabránit je reálný

Diabetes mellitus typu 2 (DM2) postihuje asi 8% dospělých Američanů. Možnosti oddálit jeho vznik nebo - ještě lépe - mu zcela zabránit jsou proto intenzivně sledovány. Ale výsledky různých studií nejsou souhlasné. Hypotézu, že DM2 je preventibilní choroba, podporují studie, které zjistily účinnost změny životního stylu (Finsko) nebo diety a zvýšení fyzické aktivity (Čína). Naproti tomu studie, které se snažily prokázat preventivní účinnost časně zahájené farmakoterapie, neuspěly. Hlavně ve Spojených státech je ale pohled na výsledky úspěšných studií kritický. Důvodem je, že v USA existují velké rozdíly ve způsobu života mezi jednotlivými regiony a etniky, a že výskyt diabetu je u některých etnických skupin výrazně zvýšený. Vznikají proto pochybnosti, nakolik je možné poznatky, získané v jiných populacích, generalizovat i pro americké podmínky.

Skupina pracovníků několika amerických univerzit proto vytvořila skupinu, která se otázkami prevence DM2 dlouhodobě zabývá (Diabetes Prevention Program Research Group). Tato skupina provedla velkou prospektivní kontrolovanou studii, do které bylo zařazeno 3234 náhodně vybraných osob (průměrný věk 51 let, průměrný index tělesné hmotnosti BMI = 34, 45% příslušníků minoritních populačních skupin) s vysokou mírou rizika vzniku DM2. Za rizikové faktory při tom byly považovány: zvýšená glykémie nalačno a po perorální zátěži, nadváha a sedavý způsob života.

Studie sledovala význam dvou preventivních přístupů: podávání metforminu (850 mg 2x denně) a změny životního stylu. Za žádoucí změnu bylo považováno snížení tělesné hmotnosti alespoň o 7% a nejméně 150 minut tělesné aktivity týdně. O tom, jak dosáhnout těchto cílů, byli účastníci studie poučeni odborníky a byl jim vypracován individuálně přizpůsobený program cvičení a dietního režimu. Na druhé straně ale nebyl zvláště sledován a hodnocen přínos jednotlivých složek životního stylu (vyšší fyzické aktivity, diety a snížení BMI).

Účastníci studie byli sledováni 2,8 roku (průměr). Incidence diabetu byla v kontrolní skupině 11,0, ve skupině léčené metforminem 7,8 a ve skupině s vylepšeným životním stylem 4,8 na 100 osob/rok. Změna životního stylu tedy snížila výskyt DM2 o 58%, léčba metforminem o 31% proti placebu. Jinak vyjádřeno, k prevenci vzniku jednoho případu DM2 v tříletém intervalu je třeba, aby 7 osob úspěšně změnilo životní návyky, resp. aby 14 osob užívalo metformin.

Studie tedy potvrdila, že prevence vzniku DM2 je možná, a to jak změnou životního stylu, tak preventivním podáváním metforminu rizikovým osobám. Změna návyků při tom byla efektivnější než medikace.

Soubor je dále sledován, aby mohl být zhodnocen dlouhodobý přínos dosažených výsledků jak z hlediska oddálení vzniku DM2, tak jeho nebezpečných komplikací.

Jedním z podstatných poznatků také je, že úspěšnost preventivních opatření byla stejná u osob různého věku (u starších spíše vyšší) a z různých etnických skupin: autoři to vysvětlují volbou rizikových ukazatelů, které se všeobecně nejvíce uplatňují při vzniku DM2.

Zdroj: New England Journal of Medicine 346:393, 7 February 2002