Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 4/2002

l_med.gif (3046 bytes)

MEDICÍNA 4 / Roč. IX / Strana 17

Rekombinantní humánní parathormon vléčbě osteoporózy

Americká Food and Drug Administration (FDA) jednala na veřejném zasedání 27. července 2001 o žádosti společnosti Eli Lilly, týkající se registrace nově vyvinutého rekombinantního humánního parathormonu (rhPTH) k léčbě osteoporózy. Registrace byla jednomyslně doporučena.

Eli Lilly předložila výsledky pokusů na laboratorních potkanech, u kterých rhPTH, aplikován denně v injekcích po dobu několika týdnů nebo měsíců, vyvolal růst kostní hmoty a zvýšení pevnosti kosti. Na základě těchto poznatků byla provedena znáhodněná, placebem kontrolovaná studie na skupině žen s osteoporózou. Podáváním rhPTH bylo dosaženo snížení incidence zlomenin obratlů o 66% až 90% (podle toho, zda byly započítány pouze velké zlomeniny nebo všechny, i drobné zlomeniny obratlů s jen malými klinickými příznaky).

První klinické studie s léčbou osteoporózy parathormonem byla publikována v Lancetu v r. 1976. Později bylo zjištěno, že vlivem PTH dochází k zvýšení kostní hmoty trabekulární kosti až o 70% a těl obratlů o 50% (při minimálním působení na femur a radius). Ale převážily obavy z narušení metabolizmu vápníku, z resorpce kosti při nadměrném zvýšení obsahu PTH, a nejspíše i soustředění farmaceutického průmyslu na kalcitonin a metabolity vitaminu D (v několika dalších klinických studiích byl PTH užíván z opatrnosti spolu s estrogenem nebo kalcitriolem).

V laboratořích Eli Lilly byly také provedeny dlouhodobé pokusy na laboratorních potkanech, kterým byl rhPTH injekčně aplikován ve vysokých dávkách déle než rok (tj. po více než polovinu délky jejich života). U některých zvířat při tom vznikl osteosarkom. FDA takový model odmítla s tím, že dávky byly z hlediska humánní medicíny příliš vysoké a léčba trvala příliš dlouho. Nicméně to ukazuje, že bezpečná délka léčby u lidí (resp. nejkratší doba zabezpečující účinnost léčby) bude muset být jasně stanovena, a že bude muset být velmi pečlivě sledováno, zda u léčených nedochází k zvýšení incidence osteosarkomů.

V provedených studiích se rhPTH jevil jako velmi účinná léčba osteoporózy bez závažnějších vedlejších účinků. Je ale zřejmé, že přímé srovnání zejména s bisfosfonáty bude nezbytné. Dosud provedené studie také nic neříkají o účincích rhPTH na lemur a na snížení výskytu jeho zlomenin, což je pro praxi otázka z nejdůležitějších.

Není také jasné, zda bude muset být po ukončení léčby rhPTH zahájeno preventivní podávání léků s antiresorpčními účinky na kostní tkáň, aby se předešlo jejím ztrátám.

Přípravek má generické označení teriparatid a komerční chráněný název Forsteo. Jeho uvedení na trh je dalším potvrzením pozitivního vývoje, k jakému u osteoporózy dochází: chorobu, jejíž léčba byla ještě nedávno problematická, je dnes možné účinně ovlivnit hned několika různými léky, z nichž každý má jinou cílovou strukturu (receptory pro estrogen, osteoklasty, receptory pro PTH). Očekává se, že registrační řízení v Evropě bude zahájeno v nejbližší době.

Zdroj: British Medical Journal 324:435, 23 February 2002