Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

INZERCE / 25. 11. 1999 / STRANA 5 / MEDICÍNA 10 / VI

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma: Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů

Česká revmatologická společnost ČLS JEP a společnost Laboratoires Fournier, s. r. o. uspořádaly ve dnech 24.-25. září 1999 v zámeckém areálu ve Valticích sympozium s mezinárodní účastí zaměřené na moderní způsoby léčby bolesti pohybového aparátu a na význam nového léčivého prostředku beta-cyklodextrinpiroxikamu (Flamexin®).

Sympozia se zúčastnilo téměř 300 lékařů z oboru neurologie, revmatologie, ortopedie i praktického lékařství. Celkem bylo předneseno 5 odborných sdělení shrnujících současnou úroveň znalostí o léčbě bolesti pohybového aparátu z pohledu neurologa, revmatologa a ortopeda.

Odborná sdělení byla zaměřena na výsledky studií týkajících se testování beta-cyklodextrin-piroxikamu (Flamexin®) v různých indikacích.

V první přednášce shrnul doc. MUDr. Karel Pavelka, CSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, současné znalosti o léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu a současné trendy ve vývoji nesteroidních antirevmatik (NSA).

Docent Pavelka hovořil o příčinách NSA indukované gastropatie, která je vyvolána buď místním působením NSA na sliznici gastroduodena a nebo systémovým účinkem, který souvisí s inhibicí syntézy prostaglandinů. Inhibice syntézy prostaglandinů se děje prostřednictvím cyklooxygenázy (COX). Existují dvě izoformy cyklooxygenázy – COX I a COX II. V přednášce byly popsány zjištěné i předpokládané účinky izoforem COX na různých úrovních, možnosti selektivní inhibice s omezením negativního působení na sliznici gastrointestinálního traktu. Diskutovány byly i možnosti chemické nebo galenické úpravy stávajících NSA.

Druhé sdělení bylo předneseno profesorem Dr. Gerhardem Wenzem z Institutu pro polymery Univerzity v Karlsruhe v Německu a bylo věnováno otázkám nové technologie „host-guest chemistry . Profesor Wenz je biochemik a ve své práci se věnuje výzkumu spojování molekul pomocí způsobu „host-guest chemistry”, tedy principem, kdy je jedna molekula účinné látky inkorporována do druhé, tvarově přizpůsobené molekuly – nosiče a v této pozici je udržována vazebnými silami. Vlastnosti nosiče (např. beta-cyklodextrin) pak mění farmakokinetické chování účinné látky. Profesor Wenz osobně poznal tři vědce – Charlese Pedersena, Donalda Crama a Charlese Marie Lehna, kteří se vývoji „host-guest chemistry“ celoživotně věnovali a za svůj objev byli oceněni Nobelovou cenou za chemii.

V dalším sdělení představila MUDr. Dana Tegzová z Revmatologického ústavu v Praze beta-cyklodextrin-piroxikam (Flamexin®) jako jednu z moderních variant léčby nesteroidními antirevmatiky a dále přednesla vlastní zkušenosti s léčbou revmatoidní artritidy pomocí Flamexinu®. Jedná se o nový typ nesteroidního antirevmatika, které díky nové technologii výroby nemá krystalické uspořádání a jako jediné zatím dostupné NSA působí přímo na molekulární úrovni. Předností této technologie je dále hydrofilní charakter beta-cyklodextrin-piroxikamu (BCP), díky kterému se BCP rychleji rozpouští a absorbuje, což vede k rychlejšímu nástupu účinku. Vzhledem ke zkrácenému kontaktu se žaludeční sliznicí a neutrálnímu pH je BCP lépe tolerován než jiná NSA. Tyto předpoklady byly potvrzeny vlastním pozorováním. V otevřené pilotní studii bylo po dobu 80 dnů sledováno 50 pacientů léčených Flamexinem® v obvyklé dávce 1 x denně (odpovídá 20 mg účinné látky). Hodnocen byl jednak celkový stav nemocných, jednak vybraný signální kloub, u kterého byla posuzována palpační bolestivost, otok, klidová i pohybová bolest a délka ranní ztuhlosti. Mezi celkové sledované parametry patřil také algofunkční dotazník a vizuální analogová stupnice hodnocení bolesti. Ve všech sledovaných parametrech došlo při ukončení léčby po 80 dnech ke statisticky významnému zlepšení (p<0,01). Flamexin byl velmi dobře tolerován u 86% sledovaných pacientů. V průběhu studie se objevilo 5 nežádoucích účinků u 5 nemocných (10%), všechny byly zvládnuty běžnou terapií. Léčba byla předčasně ukončena u 3 pacientů, z toho jednou pro nežádoucí účinek, jednou pro neúčinnost terapie a jednou pro jiné onemocnění. Výrazné zlepšení nebo zlepšení stavu bylo pozorováno celkem u 86 % pacientů.

Další referát přednesl MUDr. Otakar Keller CSc., přednosta Neurologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Ve svém sdělení doktor Keller shrnul výsledky otevřené pilotní studie použití Flamexinu® u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem. Studie proběhla kromě jeho pracoviště také na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Plzni a Neurologickém oddělení nemocnice v Kladně. Do studie bylo zahrnuto celkem 48 pacientů, doba sledování trvala 40 dnů, přípravek byl podáván 1 x denně (20 mg). Design studie odpovídal předešlé studii. Při shrnutí výsledků ze všech tří pracovišť bylo možné konstatovat, že ve všech sledovaných klinických příznacích došlo ke statisticky signifikantnímu zlepšení (p<0,01) již v prvních deseti dnech a další účinek bylo možno sledovat v celém průběhu léčby. Léčba byla velmi dobře tolerována u 90 % pacientů. V průběhu studie se objevilo 6 nežádoucích účinků (12%) nezávažného charakteru. Pouze ve dvou případech musela být terapie přerušena, z toho jednou pro průjem a jednou pro kožní exantém.

Pozitivní efekt terapie Flamexinem® (hodnocený jako velmi dobrý a dobrý) udalo 81% pacientů.

Poslední odborné sdělení přednesl doc. MUDr. Miroslav Slavík, CSc., který se věnoval novým trendům při léčbě osteoartrózy (OA). Při farmakologické léčbě OA mají významné místo NSA díky svému protizánětlivému a analgetickému působení. Docent Slavík dále přednesl výsledky studie s Flamexinem® u pacientů s OA. V otevřené pilotní studii provedené na ortopedické ambulanci Polikliniky Budějovická v Praze 4 a na Ortopedické klinice FN Bulovka v Praze 8 byl Flamexin® podáván 50 pacientům s OA kolenního, kyčelního či ramenního kloubu po dobu 80 dnů v dávce 1x denně (odpovídá 20 mg účinné látky). Metodika byla stejná jako u souboru pacientů s revmatoidni artritidou. Flamexin® byl velmi dobře tolerován. Během studie bylo celkem pozorováno 11 nežádoucích účinků většinou mírného charakteru; léčba u těchto pacientů mohla dále pokračovat.

Léčba byla přerušena ve čtyřech případech, z toho dvakrát pro alergickou reakci, jednou pro zažívací potíže a jednou pro souběžnou hospitalizaci pacienta pro asthma bronchiale.

Výsledky této studie prokázaly, že Flamexin® má při konzervativní léčbě osteoartrózy výrazný analgetický a antiflogistický efekt. Výrazného zlepšení a zlepšení bylo dosaženo u 87% sledovaných pacientů s osteoartrózou.

V závěrečném shrnutí bylo konstatováno, že výše uvedená odborná sdělení z oblasti revmatologie, neurologie a ortopedie poukázala na složitost léčby bolestivých stavů pohybového aparátu a na nutnost komplexního přístupu k terapii. Bylo poukázáno na skutečnost, že v současné době neexistuje „všelék”, který by splňoval všechny požadavky účinné a bezpečné farmakoterapie. Zároveň však bylo ukázáno, že moderní výzkum ve farmakologii se těmto cílům postupně přibližuje. Jedním z moderních výstupů tohoto výzkumu je právě beta-cyklodextrin-piroxikam (Flamexin®), který představuje přínos v terapii bolestivých a zánětlivých stavů pro svůj rychlý nástup účinku, přetrvávající terapeutický efekt po celých 24 hod a dobrou toleranci. Klinická sdělení našich odborníků byla v podstatě v souladu s bohatými klinickými zkušenostmi získanými ve světě jak z hlediska účinnosti, tak i z hlediska bezpečnosti a dobré tolerance léčby. Tyto okolnosti, spojené v neposlední řadě s přijatelnou cenou, znamenají přínos Flamexinu® do velice široké oblasti terapie bolesti a zánětu.

Celkově lze hodnotit sympozium jako velmi vydařené. Kromě zajímavého odborného programu s možností interdisciplinární komunikace přispěl ke zdaru sympozia rovněž bohatý společenský program, spojený s poznáváním krásného okolí; nechyběla ani ochutnávka místních proslulých vín.

Prim. MUDr. Jolana Marková
Primá
řka Neurologického oddělení nemocnice v Kladně