Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

VĚDA PRO PRAXI / 25. 11. 1999 / STRANA 7 / MEDICÍNA 10 / VI

Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění

Všeobecně se předpokládá, že duševní stav pacienta může kladně i záporně ovlivnit vývoj nádorového onemocnění. Objektivních údajů je ale málo. Ve Velké Británii proto byla provedena prospektivní studie, při které byl podrobně, podle obecně přijatých stupnic hodnocen psychický stav pacientek s karcinomem prsu v časném stádiu.

Bylo do ní zařazeno 578 žen, jejichž zdravotní stav resp. přežívání bylo sledováno po dobu pěti let. Psychologická odpověď byla hodnocena podle stupnice MAC (mental adjustment to cancer), CEC (Courtauld emotional control scale) a HAD (hospital anxiety and depression scale) ve dvou intervalech: během 5.-12. týdne a 12 měsíců po stanovení diagnózy.

Po pěti letech žilo a bylo bez relapsu 395 pacientek, 50 bylo v období relapsu a 133 zemřelo. Při statistickém hodnocení bylo zjištěno významně zvýšené riziko úmrtí spojené s depresí a zvýšené riziko relapsu v souvislosti s pocitem bezmoci a beznaděje.

Naproti tomu odhodlání pacientky („bojová nálada“) bojovat s chorobou průběh onemocnění statisticky prokazatelně nezlepšilo.

Údaje o psychickém stavu byly při statistickém zpracování upraveny podle histologických nálezů (histologicky charakterizovaný stupeň rozvoje nádoru, postižení uzlin, počet uzlin s metastázami) a s přihlédnutím k typu chirurgického léčebného zásahu a/nebo chemoterapie – tak, aby z těchto hledisek byly podskupiny co nejhomogennější.

Některé dříve provedené klinické studie naznačovaly, že nádor prsu se spíše vyvine u žen, které potlačují negativní emoce a nedovedou se rozzlobit (typ C osobnosti). Ačkoli průkaznost poznatků nebyla velká, přilákaly mimořádný zájem obecných medií, a zejména také léčitelů, provozujících alternativní léčebné metody.

Podobný entuziazmus ve stejných kruzích vyvolává i představa o významu odhodlání čelit chorobě („bojová nálada“).

I kdyby se přijalo, že existuje typ osobnosti se zvýšenou náchylností ke vzniku nádorového onemocně, neznamená to automaticky, že je ovlivněn i průběh již vzniklého onemocnění (přežívání). Z tohoto hlediska byly výsledky různých studií kontroverzní. Jedním z důvodů mohly být příliš malé soubory pacientek, které nedovolovaly spolehlivé statistické hodnocení. To byl jeden z hlavních důvodů, proč byla zorganizována tato nová britská studie.

Jako obvykle je ale dobré seznámit se nejen s celkovými závěry o „statistické významnosti“ jednotlivých souvislostí, ale podívat se i na konkrétní čísla.

Stupnice MAC: při nulovém skóre zemřelo během pěti let 24% pacientek, při zjištění „bojové nálady“ 28%, při fatalizmu, obavách, pocitu bezmocnosti a beznaděje shodně 32-33%.

Stupnice HAD (úzkost):při nejnižším skóre 29%, při nejvyšším 34%.

Stupnice HAD (deprese): při nejnižším skóre 30%, při středně vysokém 26%, při nejvyšším 40% úmrtnost.

Celkově hodnoceno se zdá, že deprese nemá takový prognostický význam jako pocit bezmoci a beznaděje, jehož statisticky vyjádřená asociace s relapsem a pětiletým přežíváním bez relapsu byla nejsilnější.

Otevřená zůstává otázka kauzálních souvislostí: čím, jakým mechanizmem mohou negativní pocity ovlivňovat růst nádoru?

Nabízí se několik možností: (1) psychické faktory mohou negativně ovlivňovat imunitu. Ale podíl imunity na obraně proti karcinomu prsu není příliš jasný. (2) přímý vliv psychiky na hormony stresu (např. prolaktin). (3) psychika může negativně ovlivňovat různé aspekty sociálního chování. Pacientka s „beznadějným přístupem“ např. nemusí využívat všech možností zdravotní péče. (4) zcela hypoteticky lze uvažovat o přímém vlivu psychických faktorů na biologii nádoru (snad prostřednictvím dějů souvisejících s transmitery, cytokiny nebo pod.).

Prakticky významnější je, že stavy bezmoci a beznaděje je možné příznivě ovlivnit kognitivně-behaviorální léčbou (i když údaje o významu úspěšné léčby pro prodloužené přežívání pacientek nejsou příliš průkazné).

Na druhé straně, i když provedená studie byla v dané problematice dosud pravděpodobně největší, počet sledovaných pacientek byl podstatně menší, než je pravidlem ve studiích sledujících účinnost adjuvantní terapie při nádorech prsu (n=1000 a více). U tamoxifenu např. bylo prokázáno o 10% zvýšené 10-leté přežívání. Z tohoto hlediska je evidentní, že prognóza nádorového onemocnění je ovlivňována adjuvantní léčbou významněji, než psychickými faktory.

Přesto ale je třeba brát poznatky o vlivu silné deprese nebo pocitu bezmoci a beznaděje při léčbě pacientek s karcinomem prsu v úvahu, a do komplexní léčebné strategie zařadit i odpovídající psychiatrickou léčbu. Určitě to povede ke zlepšení kvality života pacientky, snad i k prodloužení jejího života.

Celá otázka má i další aspekt: Letos na jaře byly uveřejněny výsledky klinické studie, při které byl sledován soubor 480 žen s nedávno diagnostikovaným karcinomem prsu. Po stanovení diagnózy se 28% z nich obrátilo na léčitele: šlo vesměs o pacientky, které trpěly větším psychickým stresem a měly horší kvalitu života, než ostatní. Je proto možné, že se k alternativní medicíně obracejí ženy, které pociťují své psychické problémy jako vážné a mají dojem, že „oficiální medicína“ jim nevěnuje dost pozornosti. V tomto směru zřejmě nastal čas k zásadnímu obratu ve vztahu lékaře k pacientovi, nejen při léčbě karcinomu prsu.

Podle: The Lancet 354:1331 a 1320, 16 October 1999.

f