Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY / 25. 11. 1999 / STRANA 11 / MEDICÍNA 10 / VI

Studie DASH – dietou proti hypertenzi

Multicentrická studie vlivu diety na krevní tlak v USA byla vyhodnocena a výsledky byly nyní otištěny v Jour. Amer. Diet. Assoc., August 1999, 99: suppl. 8v několika statích. D. W. Harsha shrnuje výsledky studie stručně takto: Dieta bohatá na ovoce a zeleninu snižovala krevní tlak ve srovnání s dietou, kterou obvykle jedí Američané. Kombinovaná dieta měla na snížení tlaku účinek dvojnásobný. Efekt byl patrný za 14 dní a týkal se mužů i žen, mladých i starých, příslušníků menšin, osob bez hypertenze i s hypertenzí – u nich zvláště silně. Kombinovanou dietou se rozuměla dieta s ovocem a zeleninou, doplněná o výrobky s nízkým obsahem tuku. Během studie nedocházelo ke změně tělesné hmotnosti a příjem ani výdej sodíku se rovněž neměnil.

Kombinovaná dieta snížila o 5,5 mm Hg tlak systolický a o 3,0 mm Hg tlak diastolický oproti kontrolní skupině s dietou obvyklou. U ovocné a zeleninové byl pokles systolického o 2,8 mm Hg a diastolického o 1,1 mm Hg oproti kontrolní dietě. Poklesy zjištěné za 14 dní přetrvávaly při pokračující dietě také za dalších šest týdnů. Pokud mezi tím došlo k mírnému kolísání tělesné hmotnosti a změnám vylučování sodíku, výsledky s nimi nekorelovaly. Za hranici mezi hypertenzí a normotenzí byla brána hodnota systolického tlaku 140 mm Hg a diastolického tlaku 90 mm Hg.

U hypertoniků snížila kombinovaná dieta zejména výrazně systolický tlak (-11,4) a rovněž snížení diastolického tlaku bylo signifikantně vyšší než u normotoniků. Menšinou, na kterou kombinovaná dieta působila výrazněji než na bílé nehispanské Američany, byli Afroameričané. Autoři zdůraznili, že kombinovaná dieta ze studie DASH není nic nového a plně odpovídá doporučením, známým z dokumentů řady zdravotnických institucí a resortu zemědělství. Dovozují, že dodržování těchto pravidel diety by přineslo snížení incidence koronárních srdečních nemocí o 15 % a náhlých mozkových cévních příhod o 27 %. Dále by se efekt prohloubil, dodržovalo-li by se snížení příjmu soli, zvýšení fyzické aktivity, omezení příjmu alkoholu a snižování nadváhy.

Výsledky jsou až překvapivě příznivé a ukazují, že mnoho ze sumy lidského utrpení a mnoho z obrovských nákladů by se dalo ušetřit celkem jednoduchým opatřením ve stravování širokých vrstev obyvatelstva. Jde ovšem o přičinění každého jedince, o jeho vůli prospět sám sobě – být manažerem vlastního zdraví. Zdravotní výchova a potravinářský resort mají před sebou trvalý úkol nejen zakazovat lidem jíst, co jim škodí, ale přesvědčovat je o tom, co mají jíst, aby byli syti, chutnalo jim a ještě navíc, aby tím chránili své zdraví.