Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 10/99

Odborné aktuality

Překročena hranice šesti miliard
5. výročí založení sekce enzymoterapie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
České zdravotnictví – šance a rizika III
Hrozí další drogový boom?

Věda pro praxi

Populační studie chronické bolesti
BMI (body-mass index) optimální pro dlouhověkost
CC7- CLINICAL CARE kvalitní britská kosmetika pod vánočním stromečkem
Botulismus – současný pohled na vstřebávání a účinky toxinu
Možnosti prevence karcinomu pankreatu jsou omezené
Význam eradikace helikobaktera při neulcerativní dyspepsii je sporný
Psychologie ovlivňuje progresi nádorového onemocnění
Absorpce perorálně podaných proteolytických enzymů – nové výsledky

Farmakoterapie / Farmacie

Podpora perorálnímu podávání vitaminu B12
Rakouský projekt antibiotické strategie
Pentoxifylin v léčbě bércových vředů

Gynekologie

Premenstruační syndrom – zjevný biologický podklad
Kontroverzní názory na kontraceptiva třetí generace
Mezinárodní kongres Kontroverze v gynekologii, porodnictví a léčbě sterility
Příčinou 48% případů SIDS je kouření matky v těhotenství

Kardiovaskulární choroby

S prevencí aterosklerózy je třeba začít už před porodem?
Studie DASH – dietou proti hypertenzi
Inovace doporučených postupů při léčbě TIA
Preventivní dieta po infarktu myokardu

Infekční choroby

Je rekurentní tuberkulóza důsledkem exogenní infekce?
Herpesviry v těhotenství
Mechanizmus ničení řasinkového epitelu při pertusi
Hypokalémie – podceňované riziko
Nehospitalizované pneumonie

Pediatrie

Terapeutické možnosti v pediatrii – léčba závažných infekcí

Neurologie

Tiky a tiková nemoc
Antibiotika a léčivé rostliny

Manažerem vlastního zdraví

Diskuse o samoléčení pokračuje
„Klid na lůžku“ může přinést více škody, než užitku
Pojídání jogurtu a imunita
Antibiotika a léčivé rostliny

Systémová enzymoterapie

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště
Vliv SET na některé etiologické faktory cévních onemocnění a experimentální modely

Imunologie dnes

Pasivní imunoterapie – II. Využití v onkologii a imunologii

Počítače v medicíně

Rok 2000 na našem počítači - důvod k panice?
Jak zjistit a nastavit datum a čas

www servis

Helicobacter & anemie...
HDL-cholesterol...
Po mrtvici- irskou kávu..?
Máte doma defibrilátor..?
Kojení...
Interleukin a KVCh...
Geny & Ca prostaty...
Deficit vitaminu B...
Detoxifikace...
Poškození míchy...
Samostatné myocyty...
Karcinom prsu...
Onkologie...
Genetický kurs...
Nová forma detoxifikace..?
Kuřáci, jezte zdravě..!
Doppler...
Cévní náhrady...
Angiogeneze...
Angiogeneze 2...
Kouření – prostá věc..?
Schizofrenie...
SSRI & PMS - změna..?

Inzerce

Zpráva ze sympozia s mezinárodní účastí na téma - Multidisciplinární léčba bolestivých a zánětlivých stavů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE / 25. 11. 1999 / STRANA 21 / MEDICÍNA 10 / VI

Komplexní mechanismy účinků SET a jejich vliv na cévní řečiště

Již dlouhou dobu jsou popisovány některé pozitivní účinky SET na procesy související srheologickými vlastnostmi krve a mikrocirkulace, které následně podmiňují redukci otoku v postižených oblastech, urychlují regenerační ireparační pochody a zlepšují celkovou odpověď organismu na poškození. Od počátku byly tyto skutečnosti jistě správně vysvětlovány zejména „enzymatickým čištěním“ ložiska a aktivací plasminogenu, snižováním koncentrace fibrinogenu, proteolytickým rozpouštěním mikrotrombů v cévním řečišti. Nejnovější poznatky nám ovšem odkrývají komplexnější pohled na přímý vstup proteináz do fyziologických i patofyziologických procesů hemokoagulace a hematoendoteliálního kontaktu, i nepřímé, ovlivňující pomocí imunoregulačních mechanismů eliminaci cytokinů i LDL.


Účinek proteináz v krevním řečišti

  1. zvýšení proteolytické aktivity séra
  2. snížení viskozity krve
  3. limitovaná vazodilatace
  4. zlepšení mikrocirkulace
  5. redukce agregace trombocytů a leukocytů
  6. optimalizace zánětlivé odpovědi
  7. snížení LDL-cholesterolu
  8. zvýšená eliminace cytokinů

V následujících několika odstavcích zopakujeme starší východiska, ale především se pokusíme o komplexnější pohled na nově popsané mechanismy, kterými se sérové proteinázy podílejí na regulaci četných pochodů v krevním řečišti.

1) Zvýšení proteolytické aktivity krve (PAK)

Mnohé patologické koagulační stavy jsou spojeny se zvýšenou koncentrací četných plazmatických bílkovin, zejména fibrinogenu a také imunokomplexů. PAK je naopak snížená. Toto snížení PAK je charakteristické pro některé chronické záněty, zhoubné nádory, ale fyziologické procesy stárnutí, vede ke zvýšení viskozity krve a současně zvyšuje dispozici k výskytu tromboembolických komplikací. Naopak zvýšení PAK pomocí SET vede k eliminaci imunokomplexů a dalších bílkovin z krevního oběhu a tak snižuje krevní viskozitu. Proteolytickou degradací vysokých hladin fibrinogenu a fibrinu snižuje dispozici ke vzniku hyperkoagulačních stavů.

2) Ovlivnění adhezních molekul

Exprese adhezních molekul na endoteliálních buňkách, krevních destičkách i buňkách bílé řady je iniciální zánětlivou reakcí na nejrůznější noxy. Zvýšená denzita nebo neoexprese zejména intergrinů, selektinů, ICAM-1, VCAM-1 a dalších byla popsána na endoteliích v okolí akutního i chronického zánětu, v ischemických ložiscích, povšechně na cévách v organismu při šoku, ale například i nad ateromovými pláty. Příslušné adhezní molekuly jsou pak vyjádřeny na leukocytech, ale zejména na krevních destičkách. Zvýšená exprese adhezních molekul na fixních i cirkulujících elementech vede k agregaci trombocytů i imunokompetentních buněk a perpetuaci imunitní reakce, která následně vede k lokálně nebo systémově k hyperkoagulačním stavům. Enzymové preparáty snižují denzitu některých adhezních molekul (CD4, CD44, CD80, a dalších), které bývají exprimovány na endotelu cév v poškozených tkáních (CD58, CD62L). Snížením denzity těchto molekul dochází ke snížení agregace trombocytů a leukocytů a tím k omezení protrombotických kaskád v samých počátcích.

3) Receptory aktivovatelné proteinázami

Receptory aktivovatelné proteinázami (PAR2) jsou ubiquitní povrchové buněčné molekuly (viz MEDICÍNA V/7, 1998) a vaskulární efekt zprostředkovaný in vivo receptorem pro trypsin je velmi překvapivý. Jeho aktivace na endotelových buňkách vede vazodilataci. Tento efekt byl zatím popsán na aortě a bazilární arterii potkanů, na aortě králíků a dokonce i na stěpu humánních koronárních arteriích. Stejně tak byl po jeho aktivaci pozorován u krys velmi výrazný pokles krevního tlaku, jehož podkladem byla vazodilatace v systémovém oběhu. Je tedy zřejmé, že fyziologická přítomnost trypsinu v krvi hraje velmi výraznou roli ve zpětnovazební regulaci průsvitu cév a krevního tlaku. Tento fakt dokresluje dříve získané empirické zkušenosti se SET. Jde zejména o mechanismy, kterými se enzymy podílejí na zlepšení mikrocirkulace v oblastech postižených zánětem nebo traumatem. Rovněž antiedematózní efekt SET je možno dílem připsat zlepšeným drenážním podmínkám v prekapilárním řečišti. Otázky spojené s vlivem SET na rozvoj hypertenzní choroby, ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu jsou předmětem klinických zkoumání.

4) Ovlivnění hladiny LDL-cholesterolu

Na rozvoji srdečních a cévních chorob se významnou měrou podílejí koncentrace lipoproteinů, stav imunitního systému a esterifikační schopnost plasmy. Některé novější práce poukazují na možnost snížení LDL-cholesterolu. Klíčovým mechanismem zvýšené eliminace LDL-cholesterolu je existence společných i specifických receptorů pro LDL a alfa-2-makroglobulin na membránách fagocytujících buňek, zejména fagocytárního systému jater a sleziny. LDL se váže na společný LDL/alfa-2-M receptor na buněčné membráně. Endocytóza i recirkulace tohoto receptoru je pak podstatně urychlována vazbou aktivovaného alfa-2-makroglobulinu na pro něj specifický alfa-2-M-SR (alfa-2-M signaling receptor). Alfa-2-M je aktivovatelný na „fast” formu (formu, která je rychleji eliminována fagocytujícímy buňkami) právě vazbou proteinázy (MEDICÍNA IV/ 7, 1997). Zvýšený pool „fast” formy alfa-2-M, který „urychluje” cyklus vazby, endocytózy a výměny LDL/alfa-2-M, se tak nepřímo podílí i na eliminaci LDL-cholesterolu.

5) Zvýšení eliminace některých cytokinů

Rozvoj fibrózy ve stěně cév, ale i difúzně v orgánech potencují některé cytokiny, zejména TNF-alfa a TGF-beta. Tyto cytokiny jsou eliminovány cestou vazby na alfa-2-M. Pokud se vážou na „slow” formu, vazba je reverzibilní a zachovávají si svou biologickou aktivitu. Komplex cytokin-antiproteináza je navíc z krevního oběhu eliminován nedůsledně, protože cytokin samotný nezpůsobí takovou konformační změnu, která by umožnila vazbu alfa-2-M na LDL/alfa-2-M a/anebo alfa-2-MSR. Naproti tomu při vazbě proteinázy dochází ke konformační změně, která přirozené ligandy pro uvedené receptory „obnaží”, čímž vzniká „fast” forma. Za normálních podmínek dochází ke sdílení antiproteinázy v poměru „poolu” obou substrátů (proteinázy a cytokinu) v krvi. Proteináza se tak nepřímo podílí na regulaci a eliminaci fyziologických i patologicky zmnožených cytokinů a mnohých dalších molekul (např. amyloidového proteinu) z oběhu.

MUDr. Tomáš Olejár