Zpět na výběr čísla
Zpět na Home page


Obsah 11/99

Odborné aktuality

Kdy umřít na infarkt
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ústavní stížnost SSLP ČR
O veřejném zdravotním pojištění
MEFA je pro lékaře stále zajímavá
Úspěšné trendy v léčbě srdečních arytmií
Spatřiti pterodaktyla ve Zverimexu...
Opioidy a kanabinoidy
Antidepresiva a riziko krvácení v GIT

Věda pro praxi

5. pražská dermatologická konference – letos v závěsu prestižního světového kolokvia
Mezinárodní ocenění českého projektu prevence AIDS
Etiopatogenetická úloha bakteriálních superantigenů u některých kožních nemocí
Mykózy v ORL a dolních cestách dýchacích
Průduškové astma začíná v dětství
Perspektivy použití hemofilové vakcíny v ČR
Přítomnost a budoucnost očkovacích látek
„Vlhká terapie“ hojení ran prolamuje stereotypy
Psychiatrické odpoledne na neurologické klinice

Farmakoterapie / Farmacie

Riziko krvácení při sekundární prevenci iktu antiagregačními látkami
Domácí farmaceutický průmysl – orientace na generické programy

Gynekologie / Porodnictví

Hormonální substituční terapie – Mezinárodní syntéza klinických poznatků
Léčba sterility a riziko rakoviny
Dva tvoří kolektiv, ale tři už jsou dav – alespoň při asistované reprodukci
V lednu 2000 zahajuje vzdělávací program NEDA

Manažerem vlastního zdraví

Může kofein škodit?
Mléko nebo zinek?
Deprese u starých lidí
Výživa a zdraví úst seniorů

Systémová enzymoterapie

Wobenzym® a Phlogenzym® v léčbě onemocnění cév

Imunologie dnes

Alergie na latex
Léčba vrozeného T imunodeficitu implantací buněk thymu

Počítače v medicíně

Medicína a počítače v ČR na konci století
Rozmáhá se internetový prodej viagry

www servis

Transplantace ruky...
Vzdělanci...
Špinaví feťáci..?“
Homocystein...
Kuřáci v Kanadě...
Transplantace jater...
Citracal...
Lékaři pod tlakem...
Inhibitory ACE
Spina bifida...
Leukémie...
Marihuana a vidění...
Obtížné rozhodnutí...
Angioplastika vs. trombolytika...
Stop šarlatánovi...
Enbrel pro srdce..?
NSA – škodí či ne..?
Enzymy a Ca. pankreatu...
Kardio...
Krevní test...
Fatální imunodeficience...
Genetika...
„Dráty“ a rakovina...

Inzerce

Standardizace alergenů
Řádková inzerce

l_med.gif (3046 bytes)

ODBORNÉ AKTUALITY / 15. 12. 1999 / STRANA 5 / MEDICÍNA 11 / VI

Opioidy a kanabinoidy

Obě skupiny léčiv mají jednu společnou praktickou charakteristiku: patří mezi nejčastěji konzumované a zneužívané prostředky. Mají řadu společných farmakologických vlastností, sedativní účinky, vyvolávají hypotermii, hypotenzi, tlumí motilitu střev aj. Nověji je soustřeďována pozornost na antinocicepci, do níž interakce obou léčiv vyúsťuje. Poznatky o antinocicepci a návykovém efektu léků by mohly vést i k terapeutickému využití.

Zájem o kanabinoidy nyní stoupl poté, co byly objeveny systémy endogenních cannabinoidních receptorů v mozku iv jiných tkáních. Jde o párové receptory. Věří se, že jejich poznání umožní syntézu nových léčiv. Výzkum těchto tzv. endokanabinoidů je dnes ve stadiu podobném tomu, co přinesla sedmdesátá léta v oblasti endogenních opioidů. Podle nových poznatků umožňují sloučeniny opioidů a kanabinoidů rostlinného i syntetického původu napodobit schopnosti endogenních ligandů vázat se na membránové receptory. Vedle již zmíněných podobných vlastností mají opioidy a kanabinoidy i řadu farmakologických odlišností.

Z výzkumů posledních let vyplynulo, že kanabinoidy uskutečňují svůj antinociceptivní efekt na spinální a supraspinální úrovni v CNS. Soudí se, že existují několikeré cesty kanabinoidní antinocicepce. Uznává se, že dochází i k perifernímu účinku přes CB2 receptory v místě poraněné tkáně. Podobně také působí opioidy. Do centrálního účinku kanabinoidů jsou zapojeny různé části mozku. První místo, které jejimi ovlivňováno antinociceptivně, je v míše, a to více v lumbální než v hrudní.

Některé studie ukázaly, že se na zprostředkování účinku kanabinoidů v míše podílejí endogenní k-opioidní ligandy. Pokusy s protilátkami proti ligandům daly výsledky jiné než pokusy s antagonisty k-receptorů. Supraspinálně plní asi společnou úlohu mí-receptory. Společné mechanizmy pro uplatnění opioidů a kanabinoidů jsou tudíž velmi pravděpodobné, ale ne ještě definitivně jasné.

Experimenty s transverzálním přerušením míchy neodstranily zcela antinocicepci vyvolanou podáním kanabinoidů. Proto se uvažuje o tom, že existuje ještě další centrální kontrola nocicepce s descendentním účinkem. Několik zcela nových studií lokalizuje centrální efekt kanabinoidů na nocicepci do kmene mozkového, do thalamických struktur. Také jsou doklady o účasti periakvaduktální šedé hmoty. Zdá se tudíž, že je nocicepce rušena jednak descendentně z centra, tj. suspraspinálně, jednak na úrovní primárních aferentních vláken a přenosu na neurony spinothalamického traktu. V této druhé rovině se děje regulace účinku kanabinoidů dynorphinovými peptidy, k-opioidovými ligandy.

Indukce endogenních opioidů

Z nových experimentů vyplynulo, že podání kanabinoidů vyvolává zvýšenou tvorbu a také vyšší vylučování endogenních opioidů. To by bylo v souhlase s poznatky o antinociceptivním účinku kanabinoidů a také s tím, co je známo o účinku některých antagonistů opioidních receptorů a receptorů pro kanabinoidy. Stejným mechanizmem vysvětlují někteří auoři i návykový efekt obou léčiv. Je však zapotřebí skromněji uznat, že zatím jsou všechny tyto poznatky na úrovni hypotéz. Ani kvantitativní rozdělení receptorů pro opioidy a kanabinoidy není zatím zcela jasné. Jsou známy zóny s velikou koncentrací, ale také zóny s chudším zastoupením receptorů, které ale hrají velkou roli v účinnosti obou látek. Vysvětlení chybí.

Dlouhodobé podávání různých agonistů kanabinoidních receptorů zvyšuje u krys expresi genu proenkefalinu v oblasti hypothalamických jader aj. Kanabinoidy indukovaná exprese genu proenkefalinu se považuje za součást odpovědi na neurochemické škody, navozené abuzem kanabinoidových drog, marihuany.

Postavení kanabinoidů jako léků je zatím závislé na tom, jak se podaří objasnit celý mechanizmus interakcí s opioidy. Je předpoklad, že kanabinoidy budou mít své místo v analgézii nebo hypoalgézii. Očekává se také přesnější vysvětlení mechanizmu vzniku závislosti na droze. Významným příspěvkem k řešení této otázky jsou mj. práce, v nichž před dvěma lety Tanda a spol. ukázali, že kanabinoidy mohou aktivovat mezolimbickou dopaminergní neurotransmisi. Soudí se, že dlouhodobější užívání marihuany porušuje rovnovážný stav endogenního opioidního systému a zcitlivuje jedince k návyku na opioidy.

LD