Šance pro zdraví – prevence

Je stále mnoho lidí, kteří považují chřipky i ostatní choroby horních cest dýchacích za běžná onemocnění, která doprovázejí zimní a předjarní měsíce. Podceňují tyto nemoce, považují je za „nutné zlo“ tohoto období a spojují je s něčím, s čím je nutno se smířit a vyčkat, až bude zase lépe. To však není dobrý názor, snažme se spíše lépe pochopit význam slov „prevence a imunita„.

Musíme si uvědomit, že ekologická situace na naší planetě není dobrá a že obrovský civilizační a technický pokrok je docilován mnohdy za cenu rozsáhlého poškozování našeho nejbližšího okolí. Je tedy třeba posílit náš organizmus – jeho imunitu tak, aby dokázal čelit zhoršeným podmínkám životního prostředí do doby, než se ekologické podmínky zlepší. Tomuto způsobu můžeme říkat „ekologie z druhé strany“.

Převaha negativních jevů v přírodě způsobuje oslabení našeho imunitního systému, a tím se kromě jiného otevírá cesta různým choroboplodným zárodkům s možností účinně se zde rozvíjet. Onemocnět a potom s pomocí lékařů a často drahých léků bojovat o navrácení zdraví není řešení (a to nemluvíme o ekonomických ztrátách, vyplývajících z absence nemocných na příslušných pracovištích).

Ne nadarmo se dnes ve světě razí heslo, že nejméně škodlivý a také nejlevnější dopad nemoci na člověka i na celou společnost je tehdy, když nemoc vůbec nevznikne. Proto je také současně zdůrazňován význam posilování imunity jako nejúčinnější zbraně a posilování zdraví v podmínkách zhoršeného životního prostředí.

Zatímco rizikovým faktorům je čas od času věnována určitá pozornost, ochranné faktory jsou u nás – bohužel – na okraji zájmu. A přitom nesčetné odborné lékařské a dietetické studie z celého světa potvrzují značný význam právě ochranných faktorů ve výživě, mezi něž patří zejména vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny a jejich komplexy – oligopeptidy a nukleotidy.

A právě k nukleotidům bychom chtěli obrátit pozornost čtenářů, neboť se o nich u nás málo ví. Jejich význam pro zdraví – především působení na imunitu – je v poslední době stále více a více ve vědeckých kruzích zdůrazňován. To podtrhuje i fakt, že v r. 1993 se staly nukleotidy hlavním tématem významného mezinárodního vědeckého sympozia, uspořádaného v USA v New Orleansu.

Nukleotidy významně ovlivňují tvorbu lymfocytů, které jsou nutné pro obnovu buněk v organizmu, zvláště pro regeneraci jaterních buněk, působí příznivě na obnovu střevní sliznice, což všechno souvisí se stavem imunity organizmu. Nukleotidy jsou bohatě obsaženy v mateřském mléce, a to je jedním z důvodů, proč déle kojené děti bývají mnohem méně nemocné a méně trpí různými alergiemi než děti, které jsou živeny uměle.

Náš organizmus získává nukleotidy z masa a z některých druhů luštěnin, zejména činností jater. Pro oslabený organizmus – při snížené imunitě – je výhodnější, když dostane nukleotidy již hotové, prostřednictvím doplňkové výživy, tj. podpůrného preparátu. Velmi vhodné se ukazují kombinace nukleotidů s oligopeptidy a dalšími podpůrnými faktory, tj. vitamíny, flavonoidy a stopovými prvky vyváženými tak, aby při charakteristickém životním stylu a výživových zvyklostech naší populace zajistily optimální využití všech těchto ochranných faktorů.

Takovým požadavkům vyhovují zejména tuzemské preparáty, které respektují ve svém složení jistou specifičnost našeho způsobu života. V četných klinických zkouškách a i v preventivní praxi se velmi osvědčily kombinace přípravku JUWIM® (český patent) se vzpomenutými ochrannými faktory, které jsou na našem trhu jako řada JUWITAL®. Jsou již po několik let aplikovány v podnikových programech na ochranu zdraví, u dětí předškolního i školního věku a u seniorské populace s velmi pozitivními výsledky. Jejich předností je právě respektování nezbytných doplňkových potřeb našeho regionu a na neposledním místě i cenová dostupnost.

Toto krátké zamyšlení o prevenci, jejíž význam a charakteristiku dobře vystihuje slogan „lépe je nemocem předcházet, než později nemocného léčit“, by vás mělo přesvědčit, že stále ještě máme co napravovat – věnujme větší pozornost svému zdraví, imunitě, protože včasná a trvalá prevence je důležitá nejen na podzim – před příchodem chřipek – ale po celý rok.

Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc.,
Katedra hygieny vý
živy IPVZ Praha

lékař radí • zdravá rodina 11/99 • s. 4