Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

dienst1.jpg (6566 bytes)To je otázka, kterou si kladou nejen pacienti, ale i lékaři. Nutno poznamenat, že tabu kolem nádorových onemocnění pomalu mizí, ale stále ještě je toto onemocnění považováno za nevyléčitelné. Opak je pravdou. Jenže záleží skutečně na tom, zda při prvém odhalení změn na kůži, v prsu, varlatech, při neodůvodněném krvácení nebo neutuchajícím chrapotu či jiných obtížích skutečně vyhledáme lékaře a nenecháme vše, „jak se to časem vyvine“.

Ale dejme slovo prof. MUDr. Zdeňku Dienstbierovi:

Ústav zdravotnických informací a statistiky zveřejnil údaje za rok 1995.

Graf 1: Vývoj počtu hlášených onemocnění novotvary bez nádorů kůže

graf1.gif (10289 bytes)

Graf 2: Vývoj úmrtnosti na novotvary bez nádorů kůže

graf2.gif (10235 bytes)

Z grafu 1 je zřejmé, že počet nádorových onemocnění trvale stoupá od r. 1985. Přesto charakter křivky ukazuje, že strmost křivky je v posledním dvouletí mírnější.

Srovnáme-li vzestup počtu hlášených nádorových onemocnění s údaji úmrtí na nádorová onemocnění (graf 2), je zřejmé, že poměr se nijak výrazně nemění. Zlepšuje se způsob léčby?

Všeobecně je známo, že šance na vyléčení zhoubných nádorů stoupá úměrně s včasností rozpoznaného nádoru. Na snížení úmrtnosti se proto uplatňuje i kvalita výchovy veřejnosti o rizikových faktorech a úroveň i dostupnost špičkových vyšetřovacích postupů.

Realizace protinádorové výchovy ač to zní neobvykle je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mohou ovlivnit četnost výskytu zhoubných novotvarů. Navíc tato forma prevence je nejlevnější a šetří nejen náklady na zdravotní péči, a tedy tím i výdaje daňového poplatníka, ale může zachránit život nebo snížit utrpení tisícům spoluobčanů.

Dnes je jasné, že s touto výchovou je třeba začít už v dětství. Proto Liga proti rakovině letos oslovila svým projektem „Nebudu kouřit – vím proč“ děti v mateřských školách. Liga velice usiluje o to, aby se onkologická výchova dostala do výukových programů všech stupňů škol. Vydala proto pro pedagogy český překlad výukových textů, které připravili odborníci z Mezinárodní unie proti rakovině (UICC). Rovněž jedná s představiteli ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby i na našich školách byla po vzoru evropských zemí tato výchova zavedena jako samostatný předmět.

Nádorová výchova veřejnosti je složitější, neboť oslovujeme nesourodou skupinu z hlediska věku, zájmů, profesí i vzdělání. Přesto je nutné neustále se zaměřovat na co nejširší okruh občanů, varovat je před škodlivými životními zlozvyky, které se mohou podílet kdekoliv v našem organismu na zvratu normální buňky v buňku nádorovou. Nedostatečně připravený organismus s podlomenou imunitou umožňuje snadnější a rychlejší množení nádorových buněk nebo vznik nádorových útvarů. Pohodlnost a nedostatečná péče o vlastní tělo k tomu ještě přispívají.

K tomu, abychom mohli oslovit co nejširší okruh našich občanů, jsme zvolili dvě akce: BĚH TERRYHO FOXE a KVĚTINOVÝ DEN. Dnes, díky médiím tisku, rozhlasu a zejména televizi jsou známy všem našim občanům. Pro letošní Květinový den jsme zvolili kromě kytičky ještě další oslovení. Vloni obdrželi všichni, kteří finančně přispěli na Květinový den, desatero onkologické prevence. Letos budou mít dvojice, které se účastní Květinového dne v mnoha našich městech, k dispozici nové letáčky se speciálním zaměřením. Pro ženy to bude informace o samovyšetřování prsu, pro muže informace o samovyšetřování varlat. Není to náhoda, protože tato onkologická onemocnění se u nás objevují nejčastěji. Jsou-li změny na těle včas odhaleny, pak se může v daleko větší míře uplatnit i moderní léčba.

Nádorová diagnostika se neustále zdokonaluje. Znamená to, že současná medicína je schopná odhalovat stále menší zhoubné novotvary, a tím přispívá k léčebným úspěchům. Zdokonalily se především zobrazovací techniky. Místo prostého dvojrozměrného rentgenového snímku máme možnost posouzení trojrozměrného průřezu lidským organismem zásluhou výpočetní tomografie. Radioizotopové metody umožňují vstupem značeného radiofarmaka posoudit jeho hromadění ve vlastním nádoru. Magnetická rezonance využívá rozdílných magnetických projevů nestejnoměrně zastoupených prvků ve zdravé a nádorové tkáni k odhalení útvarů, které rentgen nedokáže rozeznat. Ultrazvukové techniky se staly běžným dostupným vyšetřením. Endoskopické metody umožňují přímé pozorování v dutých orgánech. Revoluční zvrat přinášejí i laboratorní metody, a to od běžných hematologických, biochemických i imunologických testů až po cytogenetické analýzy. Rád bych uvedl alespoň příklad nádorových markerů, které doplňují soubor podkladů pro lékařovo rozhodnutí o existenci nádorového procesu, o léčebné strategii i o účinku léčby.

Nedostatečná pozornost se stále věnuje vyšetřování vlastního těla. Přitom sledování běžných pih a bradavic při změně jejich barvy a tvaru může postiženému zachránit život, přijde-li k lékaři včas, kdy maligní melanom lze ještě řešit prostým chirurgickým zákrokem.

Také pravidelné prohmatávání varlat upozorní muže na vznikající nádorový útvar a podle současných metod je pravděpodobná vysoce úspěšná léčba.

Léčení diagnostikovaného nádoru bývá především chirurgické, ale i tady došlo k obrovskému pokroku. Naši učitelé, slavní chirurgové minulosti, by žasli nad novými technikami s využitím laseru, elektro- či kryokauteru (zmrazení). Také endoskopie v kombinaci se zobrazovací metodou přináší v chirurgii pacientovi minimalizaci zátěže. A to nehovoříme o moderní anesteziologii a pooperační péči.

V onkologii se významně zdokonalily ozařovací techniky. Lineární urychlovače snižují při ozařování poškození okolních zdravých tkání. S použitím výpočetní techniky můžeme dnes zvýšit jistotu dosažení nádorové dávky záření. Pro pacienta mnohdy tajemné prostředí labyrintu chodeb k ozařovacímu zařízení je nezbytnou ochranou personálu. Ovšem lékaři by měli nemocnému vždy vysvětlit léčebný postup i podstatu zařízení.

Chemoterapie cytostatiky je častou součástí kombinované léčby zhoubných nádorů. Přináší neustále nové a účinnější léky a spolupodílí se na léčebných výsledcích.

Rakovina mízních uzlin tzv. Hodgkinova nemoc v padesátých letech přes rentgenové ozařování a podávání jediného dostupného cytostatika umožňovala tříleté přežití nemocných. Dnes ozařování, ovšem v mnohem větším rozsahu a s jinými zdroji v kombinaci s vícesložkovou chemoterapií, umožňuje vyléčení 75 % nemocných. U pacientů do 40 let dokonce v 90 %. Lékařský tým, který už vedu několik desítek let, má k dispozici album fotografií více než 30 dětí, které se narodily ženám vyléčeným z Hodgkinovy nemoci. Konečně o jedné z nich se dočtete i v dnešním čísle Zdravé rodiny.

Dnešní medicína přináší denně důkazy, že léčebné výsledky se stále zlepšují. Záleží na druhu a umístění nádorového procesu a jeho pokročilosti.

Jsem přesvědčen o tom, že každý z nás dosud nepostižených může svým vhodným způsobem života, svou životosprávou ovlivnit riziko nádorového vzniku. Péče o vlastní tělo a pravidelné samovyšetřování vede k včasnému odhalení nemoci. V rodinách s nádorovou predispozicí by se každý člen po dosažení 40-50 let měl podrobit preventivní lékařské prohlídce, neboť výskyt nádoru s věkem stoupá.

Dnes a denně si nejen lékaři, ale i vědci kladou otázku JAK zastavit narůstající trend nádorových onemocnění. Podle mého názoru jedinou schůdnou cestou pokud vědci nepřijdou celé záležitosti na kloub je výchova veřejnosti a spolupráce všech při nádorové prevenci. Naše zdravotnictví a zdravotní pojišéovny by měly přispět celoplošnými programy prevence, jakými je např. mamární screening. O jeho zavedení v České republice se Liga proti rakovině Praha hodlá právě v letošním roce co nejdůrazněji zasadit.

Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.

hlavní téma • zdravá rodina 5/99 • s. 6-9